Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wybory uzupełniajace na ławników na kadencję 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Gminy Dalików wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Gminy Dalików przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2024-2027.

 

Sąd Rejonowy w Łasku do orzekania w pozostałych sprawach– 1 ławnik Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 10 stycznia 2024 r. do dnia 12 lutego 2024 r. (jest to

ostateczny termin przyjmowania kompletnego zgłoszenia):

1) za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Gminy w Dalikowie Biuro Rady Gminy Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików (Z DOPISKIEM NA KOPERCIE: „KANDYDAT NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO). Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Dalikowie ;

2) w Biurze Rady Gminy Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 (dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „kandydat na ławnika sądowego”)

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udziela pracownik Biura Rady

Gminy Dalików pod numerami telefonów: 43 678-01-83.

.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia a dokumenty wymienione do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-10 07:40przez:
Opublikowano:2024-01-09 07:41przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:3154

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo